Skip to main content

Alles-in-één lithiumvoeding

ALGEMENE VOORWAARDEN van Zeliox Sales B.V.

1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de gegeven betekenissen:

 • 1.1 Algemene Voorwaarden: De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden.

 • 1.2 Consument: Iedere natuurlijke persoon die een Overeenkomst aangaat met Zeliox anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Tenzij anders vermeld in deze Algemene Voorwaarden, wordt onder Koper ook een consument verstaan.

 • 1.3 Gebruiker: Een rechtspersoon of natuurlijke persoon die de Producten gebruikt maar deze niet rechtstreeks bij Zeliox heeft gekocht.

 • 1.4 Handelsovereenkomst: Een overeenkomst gesloten tussen Zeliox en een Koper die geen Consument is.

 • 1.5 Koper: Een rechtspersoon of natuurlijke persoon die Zeliox de opdracht geeft om Producten te leveren.

 • 1.6 Overeenkomst: Alle overeenkomsten gesloten tussen Zeliox en de Koper.

 • 1.7 Partijen: Zeliox en de Koper.

 • 1.8 Producten: Zeliox-producten, waaronder de 'Zeliox', 'Zeliox Compact' en 'Zeliox Plus', evenals alle andere en gerelateerde producten die onder de merknaam 'Zeliox' worden verkocht.

 • 1.9 Zeliox: De besloten vennootschap Zeliox Sales B.V., met statutaire zetel aan Spaarpot 13 in (5667 KV) Geldrop, Nederland, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66865646.
2. TOEPASSELIJKHEID

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke overeenkomst of juridische relatie tussen Zeliox en een Koper (of potentiële Koper), voor zover de Partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk hiervan zijn afgeweken en met uitdrukkelijke uitsluiting van enige algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Koper.

 • 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Zeliox waarvan de uitvoering de betrokkenheid van derden vereist.

 • 2.3 Waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar "schriftelijk" of "schriftelijke vorm", omvat dit ook elektronische communicatie.

 • 2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, vernietigd wordt of anderszins onafdwingbaar is, blijft het deel van die bepaling dat rechtsgeldig is van kracht. Het nietige, vernietigde of onafdwingbare deel wordt vervangen door een bepaling die de bedoelingen van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk weerspiegelt, voor zover wettelijk toegestaan.

 • 2.5 Indien Zeliox haar rechten onder de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet (onmiddellijk) uitoefent, tast dit haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om welke reden dan ook te doen niet aan.

 • 2.6 Alle wijzigingen in en afwijkingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden moeten uitdrukkelijk voorafgaandelijk schriftelijk overeengekomen worden door de Partijen. Indien wijzigingen op andere wijze worden voorgesteld, draagt de Koper het risico voor de uitvoering van de wijziging.

 • 2.7 Zeliox behoudt zich het recht voor om de tekst van de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de Koper van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen.

 • 2.8 Indien de Producten zijn gekocht of verworven door een Gebruiker en wanneer deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn de artikelen in deze Algemene Voorwaarden (voor zover relevant) van toepassing op de Gebruiker. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar een Koper, kan dit in dit geval worden gelezen als een Gebruiker.
3. AANBIEDINGEN

 • 3.1 Alle aanbiedingen van Zeliox zijn vrijblijvend en worden beschouwd als uitnodigingen. Prijzen zoals vermeld op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Aanbiedingen zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden tijdens normale werktijden.

 • 3.2 Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard door de Koper, behoudt Zeliox te allen tijde het recht om de aanbieding binnen 10 dagen na aanvaarding terug te trekken, zonder opgave van redenen. Een Koper die een Consument is, valt onder het afwijkende regime van artikel 18 (Herroepingsrecht van de Consument).

 • 3.3 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens over gewichten, afmetingen, kleuren, enz. die in de webshop worden weergegeven, zijn slechts bij benadering en kunnen niet leiden tot compensatie en/of ontbinding. Bovendien behoudt Zeliox zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Producten, zoals afgebeeld en beschreven op haar website en in haar catalogus, brochures en andere promotiematerialen.

 • 3.4 In geval van een gecombineerde offerte is Zeliox niet verplicht om een deel van de goederen die in de aanbieding zijn opgenomen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs te leveren. Evenmin is het aanbod van Zeliox automatisch van toepassing op herhaalde bestellingen.

 • 3.5 Wanneer meerdere klanten partij zijn bij een overeenkomst, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen jegens Zeliox.
4. OVEREENKOMST

 • 4.1 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Partijen de Overeenkomst hebben ondertekend, of de Koper heeft ingestemd met een aanbieding van Zeliox en Zeliox dit schriftelijk of door enige andere indicatie van aanvaarding heeft bevestigd.

 • 4.2 De aanvaarding van een aanbieding door de Koper is onherroepelijk.

 • 4.3 Door het aangaan van de Overeenkomst garandeert de Koper dat deze voldoende kredietwaardig is om aan zijn verplichtingen te voldoen. In dit kader is Zeliox gemachtigd om informatie over de kredietwaardigheid van de Koper bij derden op te vragen en, indien de Koper onvoldoende kredietwaardig blijkt te zijn, daaraan consequenties te verbinden, waaronder: vooruitbetaling of andere betalingsmethoden, waar de Koper vooraf mee akkoord zal gaan.

 • 4.4 Zeliox is gemachtigd om derden in te schakelen om de Overeenkomst uit te voeren.
5. GEGEVENS

 • 5.1 De Koper staat garant voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens en informatie die door of namens de Koper aan Zeliox worden verstrekt.

 • 5.2 De Koper zal Zeliox voorzien van alle informatie over het doel waarvoor de Producten zullen worden gebruikt, over de belasting waaraan die Producten zullen worden blootgesteld, over de verwerkingsmethode en verder met alle informatie en andere gegevens die de Koper redelijkerwijs noodzakelijk acht voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 • 5.3 Indien enige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst niet aan Zeliox ter beschikking worden gesteld (of niet tijdig of overeenkomstig de afspraken ter beschikking worden gesteld), is Zeliox gerechtigd de als gevolg daarvan gemaakte kosten in rekening te brengen en de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
6. ONTWERPEN EN MONSTERS

 • 6.1 Indien Zeliox een ontwerp of monster heeft getoond of geleverd, geschiedt dit slechts ter indicatie. De te leveren Producten kunnen afwijken van het ontwerp, de monsters of demo en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
7. INFORMATIE

 • 7.1 De informatie en adviezen die op de website en in andere communicatie van Zeliox worden gegeven, zijn gebaseerd op het gebruik en/of de verwerking van de Producten overeenkomstig het algemeen vakmanschap en onder normale omstandigheden, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

 • 7.2 De door Zeliox verstrekte informatie en adviezen zijn algemeen en indicatief van aard en binden Zeliox niet.
8. LEVERINGSTERMIJN

 • 8.1 Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats af fabriek/werkplaats in Geldrop.

 • 8.2 De door Zeliox opgegeven leveringstermijn is altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Zeliox zal de leveringstermijn zoveel mogelijk respecteren, maar er geldt geen definitieve termijn in de zin van artikel 83(a) van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 8.3 Indien de leveringstermijn wordt overschreden, leidt dit niet tot enige verzuim of aansprakelijkheid van Zeliox. Zeliox zal de Koper onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele vertraging in de levering en zal de Koper informeren over de nieuwe leveringstermijn.

 • 8.4 De leveringstermijn vangt aan op het laatste van de volgende tijdstippen:
   a) de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
   b) de dag waarop Zeliox de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie ontvangt (documenten, gegevens, machtigingen en dergelijke);
   c) de dag waarop Zeliox eventuele vooruitbetaling ontvangt die door de Koper onder de Overeenkomst moet worden gedaan.

 • 8.5 Indien de periode waarbinnen levering moet plaatsvinden wordt uitgedrukt in dagen, wordt onder een dag verstaan een werkdag, zijnde geen rustdag (zaterdag of zondag) of een algemeen erkende feestdag.

9. STANDAARD LEVERING

 • 9.1. Het tijdstip waarop de Producten ter beschikking worden gesteld aan de Koper af fabriek/werkplaats geldt als het tijdstip van levering en het tijdstip waarop het risico met betrekking tot de Producten overgaat van Zeliox naar de Koper. Dit is volledig van toepassing indien de Koper de levering van de Producten weigert of nalatig is.

 • 9.2 Indien de Koper de Producten niet heeft afgenomen nadat de leveringstermijn is verstreken, worden de Producten voor rekening en risico van de Koper opgeslagen. Zeliox zal de Producten pas aan de Koper ter beschikking stellen nadat de bijkomende kosten van transport en opslag door de Koper zijn betaald. Indien de Producten niet binnen 30 dagen na de oorspronkelijke levering door de Koper zijn opgehaald, heeft Zeliox het recht om de Overeenkomst te ontbinden, de Producten opnieuw te verkopen of op kosten van de Koper te vernietigen. De Koper kan hierover geen vordering instellen tegen Zeliox.

 • 9.3 Een vrachtbrief, afleveringsbon of een vergelijkbaar document dat bij de levering van de Producten wordt verstrekt, geldt als bewijs van aflevering van de daarin vermelde Producten.

 • 9.4 Zeliox is gerechtigd om Producten die onderdeel zijn van de Overeenkomst in zendingen (gedeeltelijke leveringen) te leveren. Dit is niet van toepassing indien een gedeeltelijke levering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de goederen in zendingen worden geleverd, is Zeliox gerechtigd om voor elke zending een afzonderlijke factuur op te stellen.

 • 9.5 Indien Zeliox pallets, verpakkingskisten, kratten, containers, enz. heeft geleverd of heeft laten leveren voor verpakking en transport (al dan niet tegen betaling van een borgsom), dient de Koper, tenzij de verpakking niet-retourneerbaar is, deze pallets, enz. terug te sturen naar het door Zeliox opgegeven adres. Indien de Koper dit nalaat, is de Koper aansprakelijk voor het betalen van een schadevergoeding aan Zeliox.
10. LEVERING

 • 10.1 Levering op een door de Koper opgegeven adres in afwijking van het voorgaande artikel zal alleen plaatsvinden indien de Partijen vooraf overeenstemming hebben bereikt over de bijkomende kosten en de geldende voorwaarden.

 • 10.2 De kosten van levering zullen door Zeliox apart worden vermeld op het moment van het sluiten van de Overeenkomst. Indien dit niet mogelijk is, zal Zeliox de Koper voorzien van informatie waarmee de Koper de verzendkosten kan berekenen.

 • 10.3 De wijze van verpakking, transport, verzending en dergelijke zal, indien de Koper Zeliox geen verdere instructies heeft gegeven, worden bepaald door Zeliox, zonder dat Zeliox hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt, anders dan de wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

 • 10.4 In geval van levering door Zeliox of een door haar aangewezen vervoerder, gaat het risico van de Producten over op de Koper op het moment van levering. Dit is ook van toepassing indien de levering niet succesvol is.

 • 10.5 In geval van levering door een door de Koper aangewezen vervoerder, gaat het risico van de Producten al over op de Koper zodra Zeliox de Producten aan deze aangewezen vervoerder overdraagt.
11. PRIJZEN

 • 11.1 De prijzen en offertes van Zeliox zijn richtinggevend, onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen. Prijzen zoals vermeld op de website zijn onderhevig aan typfouten of prijswijzigingen (die nog niet zijn doorgevoerd).

 • 11.2 De door Zeliox gehanteerde prijzen zijn (in principe):
   a) gebaseerd op de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale verzekeringen en overheidsheffingen, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten op het moment van de aanbieding of de totstandkoming van de Overeenkomst; b) gebaseerd op levering Ex factory/works van Zeliox; c) exclusief btw; d) in euro's (eventuele wisselkoersschommelingen worden doorberekend).

 • 11.3 Indien er na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voor de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst, sprake is van kostenverhogende factoren voor Zeliox, waaronder wijzigingen in materiaal- en grondstofprijzen, transportprijzen, wisselkoersen en valuta, is Zeliox gerechtigd de verschuldigde prijs te verhogen met een evenredig percentage.

 • 11.4 Indien er een Overeenkomst wordt gesloten met een Koper die een Consument is, zal Zeliox de Koper onmiddellijk informeren over eventuele prijsverhogingen, zoals beschreven in het voorgaande lid, die door Zeliox worden doorgevoerd binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. De Koper die een Consument is, heeft het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

 • 11.5 De Koper kan geen rechten ontlenen aan kortingen die Zeliox in het verleden heeft gegeven.
12. BETALING

 • 12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, dient betaling vooraf te geschieden, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Zeliox aan te geven wijze en in de valuta waarin de factuur is opgesteld.

 • 12.2 Alle betalingen door de Koper zullen altijd eerst worden aangewend ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen die opeisbaar zijn, zelfs indien de Koper aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 • 12.3 Zeliox zal altijd het recht hebben om (nog) vooruitbetaling of zekerheid voor betaling van de Koper te verlangen, waarbij de Koper onmiddellijk aan dit verzoek moet voldoen.

 • 12.4 Indien een Koper die geen Consument is en die handelt onder een Handelsovereenkomst niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal deze Koper van rechtswege in verzuim zijn en aan Zeliox rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke handelsrente zoals bepaald in artikel 119a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en alle buitengerechtelijke kosten van incasso van de vordering, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, inclusief rente, met een minimum van € 250,00.

 • 12.5 Indien een Koper die geen Consument is en die handelt onder een Handelsovereenkomst niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet omdat hij onwillig of onvermogend is om te betalen, zal Zeliox gerechtigd zijn de leveringen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding. In tegenstelling tot Zeliox heeft een Koper die geen Consument is en die handelt onder een Handelsovereenkomst geen recht op verrekening. Indien een vordering wordt betwist, is een Koper die geen Consument is en die handelt onder een Handelsovereenkomst niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Zeliox op te schorten.

 • 12.6 Indien een Koper die een Consument is niet binnen de gestelde termijn betaalt en deze Koper in gebreke blijft met betaling van het aan Zeliox verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn, zal Zeliox de Koper die een Consument is een schriftelijke ingebrekestelling sturen, met vermelding van:
   a) een termijn van 14 dagen waarbinnen de Koper de schuld kan betalen, en; b) het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten indien de Koper niet binnen de genoemde periode betaalt.
 • 12.7 Indien er geen betaling wordt verricht binnen de termijn van 14 dagen zoals vermeld in het voorgaande punt, zal de Koper die een Consument is in verzuim zijn en zal Zeliox recht hebben op vergoeding van buitengerechtelijke kosten overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimumbedrag van € 40,00. Vanaf dat moment heeft Zeliox ook recht op vergoeding van wettelijke rente op grond van artikel 119 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 12.8 Alle uitstaande vorderingen die Zeliox heeft op de Koper zullen onmiddellijk opeisbaar zijn indien de Koper in verzuim is en in geval van: liquidatie, faillissement of aanvraag van faillissement, toelating van de Koper tot wettelijke schuldsanering volgens de Wet schuldsanering natuurlijke personen, onder curatele stelling van de Koper, beslaglegging op de goederen van de Koper of verlening van voorlopige of definitieve surseance van betaling aan de Koper.

13. OPSCHORTING / ONTBINDING

 • 13.1 De bepalingen in dit artikel zijn alleen van toepassing indien Zeliox een contract sluit met een Koper die geen Consument is, en de relatie tussen de Partijen wordt beheerst door een Handelsovereenkomst.

 • 13.2 Zeliox is gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, zonder een ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder verplicht te zijn enige vergoeding te betalen, en onverminderd het recht van Zeliox om nakoming te eisen in plaats van ontbinding of opschorting en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
   a) de Koper zijn verplichtingen niet nakomt; b) na de totstandkoming van de Overeenkomst, Zeliox zich bewust wordt van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen; c) de Koper een moratorium aanvraagt of een moratorium wordt verleend; d) het faillissement van de Koper is aangevraagd of de Koper failliet is verklaard; e) de Koper een verzoek indient om toegelaten te worden tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), of de Koper tot de WSNP wordt toegelaten; f) een aanzienlijk deel van het vermogen van de Koper wordt gehecht.

 • 13.3 Indien Zeliox de Overeenkomst ontbindt of opschort op grond van dit artikel, wordt elke vordering die Zeliox heeft op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • 14.1 Alle door Zeliox geleverde Producten blijven eigendom van Zeliox totdat de Koper aan alle verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

 • 14.2 De Koper is niet bevoegd om de Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verkopen, te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

 • 14.3 In het geval dat derden beslag leggen op de geleverde goederen onder eigendomsvoorbehoud of rechten daarop wensen te vestigen of te doen gelden, dient de Koper Zeliox zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 • 14.4 De Koper dient de geleverde Producten onder eigendomsvoorbehoud met zorg te bewaren en als herkenbaar eigendom van Zeliox.

 • 14.5 Zolang de Koper enige Producten onder eigendomsvoorbehoud van Zeliox behoudt, is de Koper verplicht om op eerste verzoek van Zeliox de Producten aan Zeliox af te geven, zonder dat daarbij enige rechterlijke tussenkomst vereist is. Zeliox en haar medewerkers zullen dan gerechtigd zijn om de bedrijfsruimten van de Koper te betreden om daadwerkelijk bezit te nemen van de geleverde Producten voor rekening van de Koper.

 • 14.6 De Koper verbindt zich ertoe om de belangen van Zeliox met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. De Koper verbindt zich ertoe om dit belang te vergoeden in geval van een calamiteit en zijn vordering tegen zijn verzekeraars op eerste verzoek van Zeliox aan Zeliox over te dragen. Op eerste verzoek van Zeliox zal de Koper de gegevens van de betreffende verzekeringsmaatschappij(en) en de verzekeringsvoorwaarden verstrekken.

 • 14.7 In de omgang met Zeliox heeft de Koper geen recht van retentie op de door Zeliox geleverde Producten.
15. GARANTIE EN KLACHTEN

 • 15.1 Zeliox garandeert dat de door haar geleverde Producten in goede staat verkeren en voldoen aan de redelijke verwachtingen van de Koper op grond van de Overeenkomst, gedurende de volgende periode en onder de volgende voorwaarden.

 • 15.2 Zeliox biedt de Koper een maximale garantieperiode van 1 jaar na het moment van levering, tenzij de Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 • 15.3 De garantieperiode wordt niet verlengd door werkzaamheden die onder de garantie worden uitgevoerd en/of vervangende leveringen onder de garantie.

 • 15.4 De Koper heeft alleen recht op garantie die door Zeliox wordt aangeboden als de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Zeliox heeft voldaan.

 • 15.5 De Koper is verplicht om de conformiteit van Zeliox-producten onmiddellijk na levering te controleren.

 • 15.6 Eventuele klachten van de Koper over het niet voldoen van de door Zeliox geleverde Producten aan de Overeenkomst en eventuele daaruit voortvloeiende garantieclaims worden uitsluitend door Zeliox behandeld indien en voor zover deze klachten binnen een redelijke termijn schriftelijk aan Zeliox worden voorgelegd, onder vermelding van de aard van het gebrek. Voor een Koper die geen Consument is en die handelt op grond van een Handelsovereenkomst, wordt 48 uur na levering als een redelijke termijn beschouwd. Voor een Koper die een Consument is, wordt een maximale periode van 2 maanden na ontdekking of redelijkerwijs behoren te ontdekken van het gebrek als een redelijke termijn beschouwd. Als een klacht niet tijdig wordt ingediend, vervalt elke vordering tegen Zeliox.

 • 15.7 Eventuele klachten met betrekking tot de hoeveelheid geleverde Producten en schade veroorzaakt tijdens het transport moeten onmiddellijk in de vrachtbrief en/of afleveringsbon worden vermeld, bij gebreke waarvan de hoeveelheden vermeld in de vrachtbrief en/of afleveringsbon dwingend bewijs zullen vormen tegen de Koper.

 • 15.8 Klachten met betrekking tot hoeveelheden, volumes en/of producttypen die door de Koper verkeerd zijn besteld, worden niet geaccepteerd door Zeliox.

 • 15.9 Klachten worden niet verder behandeld indien:
   a) er sprake is van slechts kleine afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, materiaal, afmetingen, kleur en andere afwijkingen en deze afwijkingen als toelaatbaar worden beschouwd in de sector; b) er een verschil bestaat tussen het Product en een afbeelding in de catalogus, brochures en ander promotiemateriaal van Zeliox; c) een defect voortvloeit uit een tekening, schets, ontwerp, specificatie, materiaal of informatie die door de Koper is verstrekt of ter beschikking is gesteld; d) de Koper het Product zelf heeft gerepareerd of gewijzigd of een derde partij heeft toegestaan het Product te repareren of te wijzigen; e) het geleverde Product is blootgesteld aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin van het woord, of anderszins onjuist is behandeld en onderhouden of in strijd met de instructies van Zeliox; f) de Producten niet zijn gebruikt in overeenstemming met de documentatie, aanwijzingen, handleidingen, gebruiksinstructies, enz. uitgegeven door Zeliox.

 • 15.10 Na ontvangst van een garantieclaim zal Zeliox zo spoedig mogelijk in gesprek gaan met de Koper, waarna de Koper Zeliox toestaat om de Producten indien gewenst te inspecteren (of door een derde partij te laten inspecteren) en Zeliox een definitief antwoord geeft over de toepasselijkheid van de garantie in het betreffende geval. De Koper is verplicht om de Producten waarop een klacht betrekking heeft ter beschikking van Zeliox te houden, op straffe van het verlies van alle rechten op prestatie, reparatie, ontbinding en/of compensatie.

 • 15.11 Indien Zeliox tot de conclusie komt dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op de garantie, zal zij de Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De kosten van de in het voorgaande lid genoemde inspectie kunnen dan aan de Koper worden doorberekend.

 • 15.12 Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, zal Zeliox in principe de Producten binnen een redelijke termijn repareren of vervangen. Alleen indien reparatie of vervanging niet mogelijk is of niet van Zeliox kan worden verlangd, is de Koper gerechtigd om:
   a) de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking een kleine afwijking betreft en daarom geen ontbinding rechtvaardigt met alle daaraan verbonden gevolgen; of b) de prijs evenredig te verminderen voor zover de Producten afwijken van de Overeenkomst.

 • 15.13 Een Koper die een beroep doet op de garantie, is niet bevoegd om het gebrek op eigen initiatief te verhelpen en/of het gebrek te laten verhelpen door een partij van zijn keuze. Als de Koper besluit het gebrek te laten verhelpen door een partij van zijn keuze, vervalt de garantie van de Koper onmiddellijk.

 • 15.14 Klachten over de in rekening gebrachte prijzen en andere klachten over facturen moeten binnen een redelijke termijn van maximaal 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Zeliox worden voorgelegd, samen met een beschrijving van de aard van de klacht. Klachten die te laat worden ingediend over de in rekening gebrachte prijzen en facturen worden niet geaccepteerd.

 • 15.15 Een succesvolle beroep op de garantie zal nooit leiden tot enig ander recht dan het recht op reparatie, vervanging of creditering zoals genoemd in voorgaande leden. Een dergelijk beroep op de garantie leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Zeliox voor en/of haar verplichting tot vergoeding van directe of indirecte schade of verlies, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Zeliox.

 • 15.16 Gebreken met betrekking tot een deel van de geleverde Producten geven de Koper niet het recht om de gehele partij geleverde Producten af te keuren of te weigeren.

 • 15.17 Na ontdekking van een gebrek in een Product is de Koper verplicht om alle mogelijke inspanningen te leveren om schade te voorkomen of te beperken, met inbegrip van onmiddellijke stopzetting van gebruik en verwerking.

 • 15.18 Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot adviezen van Zeliox en inspecties en soortgelijke werkzaamheden uitgevoerd door Zeliox.
16. RECHT VAN ONTTREKKING

 • 16.1 De bepalingen in dit artikel zijn alleen van toepassing als Zeliox een overeenkomst aangaat met een Koper die een Consument is, en de relatie tussen de Partijen niet wordt beheerst door een Handelsovereenkomst maar door een Overeenkomst in de zin van de Algemene Voorwaarden, die kan worden beschouwd als een op afstand gesloten overeenkomst in de zin van artikel 230g van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 16.2 De items die van Zeliox afkomstig zijn, moeten voldoen aan de Overeenkomst en moeten in goede staat verkeren. De Koper heeft hier recht op.

 • 16.3 In principe kan de Koper de Overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden gedurende een bedenktijd van 14 dagen en zijn recht van ontbinding uitoefenen. Deze bedenktijd begint op:
   a) de dag na ontvangst van de Producten door de Koper (of een door de Koper aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder); of b) de dag waarop de Koper (of een door de Koper aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder) het laatste Product heeft ontvangen, indien de Koper een bestelling heeft geplaatst die meerdere Producten bevat die afzonderlijk worden geleverd; of c) de dag waarop de Koper (of een door de Koper aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder) de laatste zending of het laatste deel heeft ontvangen indien de Producten in verschillende zendingen of delen worden geleverd.
  Het recht van ontbinding kan reeds vóór de levering worden uitgeoefend.

 • 16.4 Het recht van ontbinding is uitdrukkelijk niet van toepassing indien Zeliox Producten heeft vervaardigd volgens de specificaties van de Koper, die niet prefabricage zijn en die zijn vervaardigd op basis van de individuele keuze of beslissing van de Koper (op maat gemaakt) en indien het vervaardigde Product duidelijk van persoonlijke aard is, of indien de aard van het vervaardigde Product zodanig is dat het niet kan worden teruggestuurd.

 • 16.5 Gedurende de bedenktijd is de Koper verplicht de Producten en alles wat daarmee is geleverd met zorg te behandelen. De Koper moet in staat zijn om de aard, kenmerken en werking van de Producten te beoordelen, wat betekent dat verpakkingen en dergelijke kunnen worden verwijderd. De Koper is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten als de Koper de Producten tijdens de bedenktijd heeft behandeld op een manier die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen.

 • 16.6 Indien de Koper het recht van ontbinding wenst uit te oefenen, is de Koper verplicht Zeliox hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van de Producten in kennis te stellen.

 • 16.7 Zeliox zal de kennisgeving als bedoeld in het voorgaande lid onverwijld bevestigen aan de Koper.

 • 16.8 Indien de Koper gebruik maakt van het recht van ontbinding, dient de Koper dit Product en alles wat ermee is geleverd binnen 14 dagen op eigen kosten aan Zeliox te retourneren, in de oorspronkelijke staat en verpakking indien mogelijk, of de Koper moet aantonen dat het Product is geretourneerd volgens de redelijke en duidelijke instructies van Zeliox.
 • 16.9 Binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de Koper zal Zeliox, indien de Koper de aankoopprijs van het Product al had betaald, de aankoopprijs terugbetalen (met uitzondering van de leveringskosten, tenzij de Koper expliciet had gekozen voor levering in plaats van af fabriek) op dezelfde wijze van betaling als eerder door de Koper gebruikt, met instemming van de Koper om dit op een andere manier te doen.
 • 16.10 Indien de Koper het recht van ontbinding niet uitoefent binnen de bedenktijd, wordt de Overeenkomst definitief.
17. ANNULERING EN SCHADEVERGOEDING

 • 17.1 De Koper is niet toegestaan een verstrekte Opdracht te annuleren. Mocht de Koper desondanks een verstrekte Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren, dan is de Koper verplicht Zeliox te compenseren voor alle redelijkerwijs gemaakte kosten in verband met de uitvoering van deze Opdracht, het verrichte werk door Zeliox en de door Zeliox geleden winstderving, te vermeerderen met BTW.
18. AANSPRAKELIJKHEID

 • 18.1 In geval van contractbreuk van Zeliox zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende Overeenkomst of, indien gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de gedeeltelijke levering waarmee het evenement dat aanleiding geeft tot de schade of het verlies verband houdt. De aansprakelijkheid van Zeliox zal in ieder geval beperkt zijn tot de dekking die wordt geboden door haar verzekeringspolis.

 • 18.2 Zeliox is niet aansprakelijk voor indirecte schade of verlies, uitdrukkelijk inclusief maar niet beperkt tot: handelsverlies, winstderving, gevolgschade, verlies door bedrijfsonderbreking, immateriële schade, financieel verlies en persoonlijk letsel, inclusief alle mogelijke vorderingen van derden, in de ruimste zin van het woord.

 • 18.3 In geen geval is Zeliox aansprakelijk voor verslechtering van Producten als gevolg van onjuiste opslag, verwerking, gebruik of onderhoud door de Koper of een derde.

 • 18.4 De Koper is verplicht Zeliox te vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen van derden, inclusief klanten, met betrekking tot vermeende schade of verlies, om welke reden dan ook, veroorzaakt door of in verband met de Overeenkomst, geleverde Producten.
19. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN VERTRouwelijkheid

 • 19.1 Alle informatie, in de ruimste zin van het woord, inclusief maar niet beperkt tot bedrijfsinformatie gericht op specifieke kenmerken van het bedrijf of de onderneming van Zeliox (werkproces, procedure en prijsstelling), die Zeliox verstrekt aan de Koper in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst, zal strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn.

 • 19.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Zeliox-producten, maar ook andere zaken, ontwerpen, werkmethoden, modellen, afbeeldingen, tekeningen, foto's, prototypes, drukwerk, bestanden en dergelijke, berusten uitsluitend bij Zeliox, ongeacht het aandeel van de Koper (of van derden die door de Koper zijn ingeschakeld) in de totstandkoming ervan.

 • 19.3 Uitoefening van de hierboven genoemde intellectuele eigendomsrechten - publicatie, overdracht, reproductie - is expliciet en uitsluitend voorbehouden aan Zeliox tijdens en na de uitvoering van de Overeenkomst.

20. OVERMACHT

 • 20.1 Zeliox is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de Overeenkomst indien deze vertragingen of tekortkomingen het gevolg zijn van overmacht en daarom niet aan Zeliox kunnen worden toegeschreven.

 • 20.2 Zeliox verplicht zich om de Koper onmiddellijk op de hoogte te stellen van een situatie van overmacht.

 • 20.3 Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid die redelijkerwijs buiten de controle ligt van Zeliox en die de uitvoering van de Overeenkomst verhindert, vertraagt of oneconomisch maakt. Hieronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, staking, brand, natuurrampen, overstroming, vorst, sneeuw, ijzel, ziekte of arbeidsongeschiktheid van het personeel, transportbelemmeringen, energietekorten, defecten in machinerie, storingen in telecommunicatie of stroomvoorziening, storingen in derden waarvan Zeliox afhankelijk is, onverwachte problemen met de toelevering van materialen, grondstoffen en onderdelen, import- of exportbelemmeringen, overheidsmaatregelen of -voorschriften, en enige andere omstandigheid die naar redelijkheid niet voorzienbaar of te voorkomen is en die de uitvoering van de Overeenkomst bemoeilijkt of belemmert.

21. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

 • 21.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 • 21.2 Geschillen tussen Zeliox en de Koper zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van Zeliox, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

KLAAR OM TE HELPEN

Hulp en ondersteuning

Zeliox staat klaar om u te helpen met eventuele vragen, problemen op te lossen en begeleiding te bieden als u een reparatie nodig heeft.
Ondersteuning | Contact

NIEUWSBRIEF

Laat je inspireren en schrijf je nu in!

Door je aan te melden ontvang je de nieuwste aanbiedingen van Zeliox, evenals tips en tutorials, nieuwsupdates en uitnodigingen voor lokale evenementen. Mis deze kans niet om op de hoogte te blijven en geïnspireerd te worden. Doe vandaag nog met ons mee!

REGISTREER NU
ONDERSTEUNING
Downloads
ADRES
Zeliox Experience Center
Spaarpot 13
5667 KV Geldrop
Nederland
+31 40 340 0383
info@zeliox.com