Skip to main content
0

support

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Zeliox Sales B.V.

1. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 • 1.1 Algemene Voorwaarden: De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden.

 • 1.2 Consument: Iedere natuurlijke persoon die met Zeliox een Overeenkomst sluit, anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Tenzij anders vermeld worden in deze Algemene Voorwaarden onder Koper ook consumenten verstaan.

 • 1.3 Gebruiker: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die de Producten gebruikt maar deze niet rechtstreeks bij Zeliox heeft aangekocht.

 • 1.4 Handelsovereenkomst: Een Overeenkomst gesloten tussen Zeliox en Koper, niet zijnde een Consument.

 • 1.5 Koper: De rechtspersoon of natuurlijke persoon, die een opdracht aan Zeliox verstrekt inzake de levering van Producten.

 • 1.6 Overeenkomst: Alle overeenkomsten gesloten tussen Zeliox en Koper.

 • 1.7 Partijen: Zeliox en Koper.

 • 1.8 Producten: Zeliox producten, waaronder de ‘Zeliox’, Zeliox Compact’ en ‘Zeliox Plus’ alsmede alle andere en aanverwante producten die onder de (merk)naam ‘Zeliox’ op de markt worden gebracht.

 • 1.9 Zeliox: De Besloten Vennootschap Zeliox Sales B.V. gevestigd te Geldrop (5667 KV) aan de Spaarpot 13 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 66865646.
2. TOEPASSELIJKHEID

 • 2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen Zeliox en een (potentiële) Koper voor zover van deze voorwaarden door Partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitdrukkelijk uitsluiting van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Koper.

 • 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Zeliox bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 • 2.3 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijk, is daaronder tevens begrepen elektronische communicatie.

 • 2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

 • 2.5 Indien Zeliox op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet (verwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

 • 2.6 Wijzigingen en afwijkingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf door Partijen te worden overeengekomen. Worden wijzigingen doorgegeven op een andere wijze, dan is het risico voor de uitvoering van de wijziging voor rekening van Koper.

 • 2.7 Zeliox behoudt zich het recht voor om de tekst van de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal Koper hiervan op de hoogte brengen.

 • 2.8 Indien de Producten door een Gebruiker zijn aangeschaft of verkregen zullen, wanneer deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, de artikelen in deze Algemene Voorwaarden (voor zover relevant) op de Gebruiker van toepassing zijn. Waar in deze Algemene Voorwaarden Koper staat kan in dat geval worden gelezen als Gebruiker.
3. AANBIEDINGEN

 • 3.1 Alle aanbiedingen van Zeliox zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de levering onder normale omstandigheden gedurende normale werktijden.

 • 3.2 Indien een vrijblijvende aanbieding door Koper wordt aanvaard heeft Zeliox te allen tijde het recht de aanbieding binnen 10 dagen na de aanvaarding te herroepen, zonder opgaaf van reden. Voor Koper, zijnde een Consument, geldt het afwijkende regime van artikel 18 (Herroepingsrecht Consument).

 • 3.3 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. opgenomen in de webshop, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Voorts behoud Zeliox zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in haar Producten, afgebeeld en omschreven op haar website en in haar catalogus, brochures en andere promotiemateriaal.

 • 3.4 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Zeliox tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van Zeliox automatisch voor nabestellingen.

 • 3.5 Wanneer er meerdere klanten partij zijn bij een overeenkomst zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen jegens Zeliox.
4. OVEREENKOMST

 • 4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Partijen de Overeenkomst ondertekenen, dan wel Koper zijn akkoord heeft gegeven op een aanbieding van Zeliox en Zeliox dit schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie heeft bevestigd.

 • 4.2 Aanvaarding van een aanbieding door Koper is onherroepelijk.

 • 4.3 Door het aangaan van de Overeenkomst staat Koper ervoor in voldoende kredietwaardig te zijn teneinde zijn verplichtingen na te komen. Zeliox is in dit kader bevoegd inlichtingen bij derden in te winnen ten aanzien van de kredietwaardigheid van Koper en indien niet van voldoende kredietwaardigheid blijkt daaraan gevolgen te verbinden, die kunnen inhouden: vooruitbetaling of afwijkende betalingsmodaliteiten, waarmee Koper zich op voorhand akkoord verklaard.

 • 4.4 Zeliox is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
5. GEGEVENS

 • 5.1 Koper staat in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Zeliox verstrekte gegevens en informatie.

 • 5.2 Koper verstrekt aan Zeliox alle informatie over het doel waarvoor de Producten zullen worden gebruikt, over de belasting waaraan die Producten worden blootgesteld, over de wijze van verwerking en verder alle informatie en overige gegevens, waarvan Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 • 5.3 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegeven niet, niet tijdig of niet overeenkomst de afspraken aan Zeliox ter beschikking zijn gesteld, heeft Zeliox het recht om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen en de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
6. MODELLEN EN VOORBEELDEN

 • 6.1 Indien door Zeliox een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt gebeurt dit slechts bij wijze van aanduiding. De te leveren Producten kunnen van het model, monsters of demo afwijken en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
7. INFORMATIE

 • 7.1 De op de website en in overige uitingen van Zeliox vermelde informatie en advisering gaat uit van gebruik en/of verwerking van de Producten volgens algemeen geldend vakmanschap en onder normale omstandigheden, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

 • 7.2 De door Zeliox verstrekte informatie en adviezen zijn van algemene en indicatieve aard en binden Zeliox niet.
8. LEVERTIJD

 • 8.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/bedrijf te Geldrop.

 • 8.2 De opgave van de levertijd door Zeliox gebeurt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zeliox zal de levertijd zoveel als mogelijk respecteren, toch is er geen sprake van een fatale termijn ex artikel 6:83 sub a BW.

 • 8.3 Overschrijding van de levertijd zal geen verzuim of aansprakelijkheid van Zeliox met zich meebrengen. Zeliox zal in geval van vertraging in de levering daarvan onverwijld mededeling doen aan Koper en deze informeren over de nieuwe levertijd.

 • 8.4 De levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen:
   a) de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
   b) de dag van ontvangst door Zeliox van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie (bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke);
   c) de dag van ontvangst door Zeliox van hetgeen volgens de Overeenkomst door Koper eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

 • 8.5 Indien de termijn waarbinnen zal worden geleverd is uitgedrukt in dagen, wordt onder dag verstaan een werkdag, niet zijnde een rust- (zaterdag of zondag) of nationale feestdag.

9. STANDAARD LEVERING

 • 9.1. Het moment waarop de Producten aan Koper af fabriek/bedrijf ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Producten overgaat van Zeliox op Koper. Dit geldt onverkort indien Koper weigert of nalaat de levering in ontvangst te nemen.

 • 9.2 Wanneer de Producten na het verstrijken van de levertijd niet door Koper zijn afgenomen, staan de Producten voor hem opgeslagen, maar wel voor zijn rekening en risico. Zeliox zal de Producten niet eerder dan nadat additionele kosten van transport en opslag door Koper zijn voldaan, aan Koper ter beschikking stellen. Wanneer de Producten 30 dagen na de oorspronkelijke levering niet door Koper zijn opgehaald, heeft Zeliox het recht om de Overeenkomst te ontbinden, de Producten door te verkopen of te vernietigen, voor rekening van Koper. Koper zal in dat kader jegens Zeliox geen vordering kunnen instellen.

 • 9.3 Een bij levering van de Producten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortelijk document strekt tot bewijs van de levering van de daarop vermelde Producten.

 • 9.4 Het is Zeliox toegestaan Producten die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst in gedeelten te leveren (deelleveringen). Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Zeliox bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 • 9.5 Wanneer Zeliox voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de Koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door Zeliox opgegeven adres, bij gebreke waarvan de Koper aan Zeliox schadevergoeding verschuldigd is.
10. BEZORGING

 • 10.1 Levering door bezorging op een door Koper aan te wijzen adres, in afwijking van het voorgaande artikel, geschiedt slechts indien Partijen vooraf overeenstemming hebben bereikt over de additionele kosten en voorwaarden die daarmee gepaard gaan.

 • 10.2 De kosten van bezorging zullen door Zeliox bij het sluiten van de Overeenkomst afzonderlijk worden opgegeven. Indien dit niet mogelijk is, zal Zeliox aan Koper gegevens verschaffen op grond waarvan deze de verzendkosten kan berekenen.

 • 10.3 De wijze van verpakking, transport, verzending en dergelijke worden, indien geen nadere aanwijzingen door Koper aan Zeliox zijn verstrekt, door Zeliox bepaald, evenwel zonder dat Zeliox - behoudens haar wettelijke verplichting tot schadevergoeding - dienaangaande enige aansprakelijkheid accepteert.

 • 10.4 In geval van bezorging door Zeliox of een door haar aangewezen vervoerder, gaat het risico van de Producten over op Koper op het moment van bezorging. Dit geldt onverkort indien de bezorging niet slaagt.

 • 10.5 In geval van bezorging door een door Koper aangewezen vervoerder, gaat het risico van de zaak al over op Koper zodra Zeliox de Producten aan deze aangewezen vervoerder overhandigt.
11. PRIJZEN

 • 11.1 De prijzen en prijsopgaven van Zeliox zijn leidend, eventuele prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.

 • 11.2 De prijzen van Zeliox zijn (in beginsel):
   a) gebaseerd op de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten ten tijde van de datum der aanbieding c.q. totstandkoming van de Overeenkomst; b) gebaseerd op levering Af fabriek/bedrijf van Zeliox; c) exclusief btw; d) in Euro (eventuele koerswijzigingen worden doorberekend).

 • 11.3 Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voor de (al dan niet gedeeltelijke) uitvoering daarvan prijsverhogingen voordoen in kostenfactoren van Zeliox, waaronder wijzigingen in de materiaal- en grondstofprijzen, transportprijzen, koersen en valuta, is Zeliox gerechtigd de verschuldigde prijs met een evenredig percentage te verhogen.

 • 11.4 Indien er een Overeenkomst wordt gesloten met Koper, zijnde een Consument, zal Zeliox deze Koper onverwijld informeren over prijsverhogingen, zoals in het voorgaande lid omschreven, die binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst door Zeliox worden doorgevoerd, waarbij deze Koper, zijnde een Consument, het recht zal hebben de Overeenkomst te ontbinden.

 • 11.5 Koper kan geen rechten ontlenen aan door Zeliox in het verleden verstrekte kortingen.
12. BETALING

 • 12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen geldt vooruitbetaling, doch uiterlijk een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, op een door Zeliox aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

 • 12.2 Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 • 12.3 Zeliox heeft te allen tijde het recht (alsnog) vooruitbetaling te verlangen of het door de Koper doen stellen van zekerheid tot betaling, waaraan terstond dient te worden voldaan.

 • 12.4 In geval betaling door Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, niet binnen de vastgestelde termijn geschiedt, is deze Koper automatisch in verzuim en dient deze aan Zeliox te voldoen een rentevergoeding gelijk aan de wettelijke handelsrente als bepaald in artikel 6:119a BW en alle buitengerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering te komen, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, inclusief rente, zulks met een minimum van € 250,00.

 • 12.5 In geval Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wegens betalingsonwil, dan wel onmacht, is Zeliox bevoegd de leveringen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Zeliox op volledige schadevergoeding. Anders dan Zeliox is Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, niet bevoegd tot verrekening over te gaan. Bij betwisting van een vordering is Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen aan Zeliox op te schorten.

 • 12.6 In geval betaling door Koper, zijnde een Consument, niet binnen de vastgestelde termijn geschiedt en deze Koper in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen aan Zeliox is verschuldigd, zal Zeliox aan Koper, zijnde een Consument, een Schriftelijke ingebrekestelling toesturen, met daarin vermeld:
   a) een termijn van 14 dagen waarbinnen Koper alsnog de vordering kan voldoen, en; b) de hoogte van het bedrag dat als vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten in rekening wordt gebracht als Koper niet (alsnog) binnen voormelde termijn betaalt.
 • 12.7 Nadat de termijn van 14 dagen, zoals in het voorgaande lid genoemd, ongebruikt is verstreken, verkeert Koper, zijnde een Consument in verzuim en heeft Zeliox recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten conform de Staffel Buitengerechtelijk Incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 40,00 zal gelden. Daarnaast maakt Zeliox vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

 • 12.8 Indien Koper in verzuim geraakt en in geval van: liquidatie, (de aanvraag van) faillissement, toelating van Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Koper, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Koper, zijn vanaf dat moment alle bij Zeliox op Koper openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.13. OPSCHORTING / ONTBINDING

 • 13.1 De bepalingen opgenomen in dit artikel gelden uitsluitend indien Zeliox contracteert met Koper, niet zijnde een Consument, en de relatie tussen Partijen wordt beheerst door een Handelsovereenkomst.

 • 13.2 Zeliox is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden of op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van Zeliox om, in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
   a) Koper tekortschiet in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen; b) na het sluiten van de Overeenkomst aan Zeliox omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen; c) Koper surseance van betaling aanvraagt dan wel dat aan hem surseance van betaling wordt verleend; d) het faillissement van Koper is aangevraagd dan wel dat Koper in staat van faillissement is verklaard; e) Koper toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aanvraagt, dan wel dat aan hem toelating tot de WSNP wordt verleend; f) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Koper beslag wordt gelegd.

 • 13.3 Indien Zeliox op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, dan is elke vordering van Zeliox op Koper direct opeisbaar.

14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • 14.1 Alle door Zeliox geleverde Producten blijven het eigendom van Zeliox totdat de Koper alle verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.

 • 14.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 • 14.3 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Zeliox zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 • 14.4 Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Zeliox te bewaren.

 • 14.5 Zolang Koper Producten onder zich heeft waarop Zeliox haar eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is Koper op eerste verzoek van Zeliox, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, gehouden om de Producten aan Zeliox af te geven. Aan Zeliox en haar werknemers komt dan het recht toe het terrein van Koper te betreden om zich - op kosten van Koper - het feitelijk bezit van de geleverde Producten te verschaffen.

 • 14.6 Koper verplicht zich de belangen van Zeliox in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Koper verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op zijn assuradeuren aan Zeliox te cederen. Koper doet op eerste verzoek van Zeliox een opgave van de betrokken verzekeringsmaatschappij(en) en verzekerings-voorwaarden.

 • 14.7 Koper komt jegens Zeliox geen retentierecht op de door Zeliox geleverde Producten toe.
15. GARANTIE EN RECLAME

 • 15.1 Zeliox staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten in overeenstemming met hetgeen Koper op basis van de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten, gedurende de navolgende termijn en onder de navolgende voorwaarden.

 • 15.2 Zeliox neemt tegenover Koper de garantie op zich met een maximale garantietermijn van 1 jaar na het moment van levering, tenzij schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

 • 15.3 De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en/of vervangingsleveringen in het kader van de garantie.

 • 15.4 De Koper heeft jegens Zeliox enkel recht op garantie indien de Koper aan alle betalingsverplichtingen jegens Zeliox heeft voldaan.

 • 15.5 Koper is verplicht om de van Zeliox afkomstige Producten direct bij levering op de conformiteit daarvan te controleren.

 • 15.6 Klachten van Koper omtrent het niet beantwoorden aan de Overeenkomst van de door Zeliox geleverde Producten en daaruit voortvloeiende garantieaanspraken worden door Zeliox slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze klachten binnen bekwame tijd schriftelijk bij Zeliox zijn ingediend, onder opgave van de aard van het gebrek. Voor een Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, geldt als bekwame tijd een termijn van 48 uur na levering. Voor Koper, zijnde een Consument wordt een termijn van maximaal 2 maanden, nadat deze Koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, als bekwame tijd beschouwd. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens Zeliox.

 • 15.7 Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde Producten en transportschade dient direct op de vrachtbrief en/of afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief en/of afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen Koper opleveren.

 • 15.8 Klachten met betrekking tot door Koper verkeerd bestelde aantallen, volumes en/of productsoorten worden door Zeliox niet geaccepteerd.

 • 15.9 Klachten worden verder niet in behandeling genomen, indien:
   a) sprake is van geringe afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, afmeting, kleur en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht; b) sprake is van een afwijking van het Product van een afbeelding in de catalogus, brochures en ander promotiemateriaal van Zeliox; c) een defect voortvloeit uit tekening, schets, ontwerp, specificatie, materiaal of informatie verstrekt c.q. ter beschikking gesteld door Koper; d) Koper het Product zelf heeft gerepareerd, bewerkt of door derden heeft doen repareren of bewerken; e) het geleverde Product aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin des woords, is blootgesteld, of anderszins onzorgvuldig, dan wel in strijd met de aanwijzingen van Zeliox is behandeld en onderhouden; f) de Producten niet conform de door Zeliox afgegeven documentatie, instructies, handleidingen, gebruiksaanwijzingen e.d. zijn gebruikt.

 • 15.10 Na ontvangst van een garantieaanspraak, zal Zeliox zo spoedig mogelijk in gesprek gaan met Koper, waarna Koper Zeliox desgewenst de gelegenheid gunt om de Producten te (doen) inspecteren en door Zeliox uitsluitsel wordt gegeven omtrent de toepasselijkheid van de garantie in het betreffende geval. Koper is verplicht om de Producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Zeliox te houden, op straffe van verval van ieder recht op nakoming, herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

 • 15.11 Indien Zeliox tot de conclusie komt dat geen beroep kan worden gedaan op de garantie, zal zij Koper daarover zo spoedig mogelijk informeren. De kosten van het onderzoek uit voorgaand lid, mag zij dan aan Koper doorbelasten.

 • 15.12 Indien een klacht gegrond blijkt, is het uitgangspunt dat Zeliox binnen een redelijke termijn de Producten zal repareren c.q. vervangen. Pas als reparatie of vervanging niet mogelijk is, of niet van Zeliox kan worden gevergd, is de Koper bevoegd om:
   a) de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van geringe betekenis is en de ontbinding met alle gevolgen van dien daarom niet rechtvaardigt; of b) de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate waarin de Producten afwijken van de Overeenkomst.

 • 15.13 Het is Koper die een beroep doet op de garantie niet toegestaan om op eigen initiatief en/of door een eigen gekozen partij het gebrek te (doen) verhelpen. Indien Koper toch besluit door een eigen gekozen partij het gebrek te (doen) verhelpen vervalt daarmee direct de garantie van Koper.

 • 15.14 Klachten over de berekende prijzen en andere klachten over facturen moeten binnen een redelijke termijn van maximaal 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Zeliox, onder opgave van een beschrijving van de aard van de klacht, worden ingediend. Later ingediende klachten ten aanzien van de berekende prijzen en facturen worden niet geaccepteerd.

 • 15.15 Een geslaagd beroep op garantie zal nooit resulteren tot enig verdergaand recht dan dat op reparatie, vervanging of creditering zoals vermeld in voorgaande leden. Een dergelijke garantieaanspraak zal niet leiden tot enige aansprakelijkheid van Zeliox voor en/of haar verplichting tot vergoeding van direct, dan wel indirect geleden schade, tenzij aan de zijde van Zeliox sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 • 15.16 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde Producten geven Koper geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Producten.

 • 15.17 Na constatering van een tekortkoming in een Product is Koper verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en bewerking daaronder uitdrukkelijk begrepen.

 • 15.18 Ter zake van door Zeliox gegevens adviezen, uitgevoerde inspecties en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
16. HERROEPINGSRECHT

 • 16.1 De bepalingen opgenomen in dit artikel gelden uitsluitend indien Zeliox contracteert met Koper, zijnde een Consument, en de relatie tussen Partijen niet wordt beheerst door een Handelsovereenkomst, maar door een Overeenkomst in de zin van de Algemene Voorwaarden, die is aan te merken als een overeenkomst op afstand in de zin van artikel 6:230g Burgerlijk Wetboek.

 • 16.2 Uitgangspunt is dat de van Zeliox afkomstige zaken aan de Overeenkomst beantwoorden en deugdelijk zijn. Koper heeft hier recht op.

 • 16.3 Koper heeft in beginsel de mogelijkheid om de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende een bedenktermijn van 14 dagen en gebruik te maken van het aan hem toekomende herroepingsrecht. Deze bedenktermijn gaat in op:
   a) de dag na ontvangst van de Producten door Koper (of een door deze aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder); of b) de dag waarop Koper (of een deze aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het laatste Product heeft ontvangen, indien Koper in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of c) de dag waarop Koper (of een door deze aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van de Producten bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.
  Van het herroepingsrecht kan eveneens reeds gebruik worden gemaakt voordat de levering heeft plaatsgevonden.

 • 16.4 Het herroepingsrecht geldt nadrukkelijk niet indien Zeliox Producten tot stand heeft gebracht overeenkomstig specificaties van Koper, welke niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Koper (maatwerk) en indien het tot stand gebrachte Product duidelijk persoonlijk van aard is, of het tot stand gebrachte Product naar zijn aard niet kan worden teruggezonden.

 • 16.6 Koper die gebruik wil maken van het herroepingsrecht is verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de Producten, kenbaar te maken bij Zeliox.

 • 16.7 Zeliox zal de verklaring als vermeld in het vorige lid, onverwijld aan Koper bevestigen.

 • 16.8 Indien Koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient dit Product en al hetgeen daarbij is geleverd, voor zover als mogelijk in de originele staat en verpakking, op eigen kosten binnen 14 dagen aan Zeliox te retourneren, dan wel aan te tonen dat het Product is teruggezonden conform de door Zeliox verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • 16.9 Binnen 14 dagen na ontvangst de verklaring van Koper zal Zeliox, indien Koper de koopprijs van het Product reeds had voldaan, de koopprijs (exclusief de leveringskosten, tenzij Koper niet uitdrukkelijk voor bezorging heeft gekozen in plaats van levering Af fabriek) terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als eerder door Koper werd gebruikt, behoudens de uitdrukkelijke toestemming van Koper om dit op andere wijze te doen.
 • 16.10 Maakt Koper binnen de bedenktijd geen gebruik van het herroepingsrecht, dan wordt de Overeenkomst definitief.
17. ANNULERING EN SCHADELOOSSTELLING

 • 17.1 Koper mag een gegeven Opdracht niet annuleren. Indien Koper een gegeven Opdracht desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Zeliox alle met het oog op de uitvoering van deze Opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Zeliox en de winstderving door Zeliox, te vermeerderen met btw, aan Zeliox te vergoeden.
18. AANSPRAKELIJKHEID

 • 18.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan haar zijde is de aansprakelijkheid van Zeliox beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief btw) van de betreffende Overeenkomst of, indien deelleveringen zijn overeengekomen, de netto factuurwaarde (exclusief btw) van de deellevering waar de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking op heeft. De aansprakelijkheid van Zeliox is in ieder geval beperkt tot de dekking die de verzekering biedt.

 • 18.2 Zeliox is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, vermogensschade en letselschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.

 • 18.3 Zeliox is nooit aansprakelijk voor aantasting van Producten ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door Koper of een derde.

 • 18.4 Koper is gehouden Zeliox te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder afnemers, ter zake van beweerdelijke schade, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst, geleverde Producten.
19. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

 • 19.1 Alle informatie, in de ruimste zin des woords, waaronder mede doch niet uitsluitend te verstaan bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van de zaak of bedrijf van Zeliox (werkproces, procedé en prijsstelling), die door Zeliox aan Koper wordt verstrekt in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk.

 • 19.2 Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot van Zeliox afkomstige Producten, maar ook overige zaken, ontwerpen, werkwijzen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, prototypes, drukwerk, bestanden en dergelijke, komen uitsluitend toe aan Zeliox, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Koper (of van door Koper ingeschakelde derden).

 • 19.3 De uitoefening van de hierboven genoemde rechten van intellectueel eigendom - openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging - is zowel tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Zeliox voorbehouden.

20. OVERMACHT

 • 20.1 Zeliox is niet aansprakelijk voor vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg is van overmacht en derhalve niet aan Zeliox kan worden toegerekend.

 • 20.2 Zeliox verplicht zich om, indien een overmacht situatie zich voordoet, Koper zo spoedig mogelijk te informeren.

 • 20.3 Als niet toerekenbare tekortkoming van Zeliox wordt verstaan elke van Zeliox onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien - die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt begrepen:
   a) schade als gevolg van natuurrampen, epidemieën en/of ernstige weersomstandigheden (stormschade); b) oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd; c) werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd; d) verlies of beschadiging van Producten bij transport; e) ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers; f) wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden; g) verbod tot of belemmering van levering aan Zeliox opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij Zeliox is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt; h) gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen; i) brand of ongevallen in het bedrijf van Zeliox; j) niet of niet tijdige levering aan Zeliox door toeleveranciers; k) stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie.

 • 20.4 Tijdens de duur van de overmacht situatie zal Zeliox gerechtigd zijn om de op haar rustende verplichtingen op te schorten.

 • 20.5 Indien Zeliox door overmacht van tijdelijke (langer dan 3 maanden) of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst te ontbinden.

 • 20.6. Indien Zeliox in het geval van een overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient Koper de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan Zeliox.
21. TECHNISCHE EISEN

 • 21.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is Zeliox er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door lokale wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt. Dit geldt niet indien door Zeliox bij het sluiten van de Overeenkomst de geschiktheid van het gebruik in het betreffende land onverkort heeft bevestigd.

 • 21.2 Alle andere technische eisen die door de Koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de Koper nadrukkelijk te worden gemeld.

22. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • 22.1 Nederlands recht is uitsluitend van toepassing. Het Weens-Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 22.2 Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen zullen exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant.

Heeft u een vraag?
Onze klantenservice is bereikbaar tot 23:59