Skip to main content

Alt-i-en lithium-strømforsyning

ALMINDELIGE BETINGELSER OG VILKÅR for Zeliox Sales B.V.

1. DEFINITIONER
I disse generelle vilkår og betingelser har følgende udtryk de angivne betydninger:

 • 1.1 Generelle vilkår og betingelser: Den seneste version af disse generelle vilkår og betingelser.

 • 1.2 Forbruger: Enhver fysisk person, der indgår en aftale med Zeliox, undtagen i forbindelse med erhvervsmæssige eller erhvervsmæssige aktiviteter. Medmindre andet er angivet i disse generelle vilkår og betingelser, forstås en køber også som forbruger.

 • 1.3 Bruger: En juridisk eller fysisk person, der bruger produkterne, men ikke har købt dem direkte fra Zeliox.

 • 1.4 Erhvervsaftale: En aftale indgået mellem Zeliox og en køber, der ikke er en forbruger.

 • 1.5 Køber: En juridisk eller fysisk person, der giver Zeliox en opgave med at levere produkter.

 • 1.6 Aftale: Alle aftaler indgået mellem Zeliox og køberen.

 • 1.7 Parter: Zeliox og køberen.

 • 1.8 Produkter: Zeliox-produkter, herunder 'Zeliox', 'Zeliox Compact' og 'Zeliox Plus' samt alle andre relaterede produkter, der markedsføres under brandnavnet 'Zeliox'.

 • 1.9 Zeliox: Det private selskab Zeliox Sales B.V., med hjemsted på Spaarpot 13 i (5667 KV) Geldrop, Holland, og registreret hos handelskammeret under nummer 66865646.
2. ANVENDELSE

 • 2.1 Disse vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud og enhver aftale eller juridisk forhold mellem Zeliox og en køber (eller potentielle køber) i det omfang, parterne ikke udtrykkeligt er fraveget disse vilkår og betingelser skriftligt og med udtrykkelig udelukkelse af eventuelle generelle købs- eller andre betingelser fra køberen.

 • 2.2 Disse vilkår og betingelser gælder også for alle aftaler med Zeliox, hvis udførelse kræver involvering af tredjeparter.

 • 2.3 Hvor disse vilkår og betingelser henviser til "skriftligt" eller "på skrift", omfatter dette også elektronisk kommunikation.

 • 2.4 Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser bliver annulleret eller viser sig at være ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, vil den del af bestemmelsen, der er lovligt gyldig, forblive i kraft. Den annullerede, ugyldige eller ikke-håndhævelige del vil blive erstattet af en bestemmelse, der afspejler hensigten med den oprindelige bestemmelse i videst muligt omfang tilladt i henhold til loven.

 • 2.5 Hvis Zeliox ikke udøver sine rettigheder i henhold til aftalen og/eller de generelle vilkår og betingelser (eller ikke gør det øjeblikkeligt), påvirker dette ikke dets ret og mulighed for at gøre det i fremtiden af egne årsager.

 • 2.6 Eventuelle ændringer og afvigelser fra aftalen og de generelle vilkår og betingelser skal udtrykkeligt aftales af parterne skriftligt og på forhånd. Hvis ændringerne fremsættes på en anden måde, påligger det køberen at bære risikoen for implementeringen af ændringen.

 • 2.7 Zeliox forbeholder sig retten til at ændre teksten i de generelle vilkår og betingelser og vil informere køberen om sådanne ændringer.

 • 2.8 Hvis produkterne er købt eller erhvervet af en bruger, og når disse generelle vilkår og betingelser er blevet erklæret gældende, vil artiklerne i disse generelle vilkår og betingelser (i det omfang det er relevant) gælde for brugeren. Hvor disse generelle vilkår og betingelser henviser til en køber, kan dette i dette tilfælde læses som en bruger.
3. TILBUD

 • 3.1 Alle tilbud fra Zeliox er uforpligtende og betragtes som invitationer. Priserne, som angivet på hjemmesiden, er underlagt tastefejl. Tilbud er baseret på levering under normale forhold i normale arbejdstider.

 • 3.2 Hvis et uforpligtende tilbud accepteres af køberen, har Zeliox til enhver tid ret til at trække tilbuddet tilbage inden for 10 dage efter accept, uden at give nogen grund. En køber, der er en forbruger, vil være underlagt forskellige bestemmelser i henhold til artikel 18 (forbrugerens ret til tilbagekaldelse).

 • 3.3 Alle billeder, tegninger, data om vægt, dimensioner, farver osv., der er inkluderet i webshoppen, er kun tilnærmelser og kan ikke give anledning til kompensation og/eller opløsning. Derudover forbeholder Zeliox sig retten til at foretage ændringer i sine produkter, der er afbildet og beskrevet på sin hjemmeside og i sin katalog, brochurer og andre reklamematerialer.

 • 3.4 I tilfælde af et kombineret tilbud er Zeliox ikke forpligtet til at levere en del af de varer, der er inkluderet i tilbuddet, til en tilsvarende del af den specificerede pris. Zeliox' tilbud gælder heller ikke automatisk for gentagne ordrer.

 • 3.5 Hvis flere kunder er parter i en aftale, vil de alle være solidarisk ansvarlige for opfyldelsen af forpligtelserne over for Zeliox.
4. AFTALE

 • 4.1 En aftale indgås, når parterne har underskrevet aftalen, eller køberen har accepteret et tilbud fra Zeliox, og Zeliox har bekræftet dette skriftligt eller ved enhver anden form for accept.

 • 4.2 Accept af et tilbud fra køberen vil være bindende.

 • 4.3 Ved indgåelse af aftalen garanterer køberen, at den er tilstrækkeligt kreditværdig til at opfylde sine forpligtelser. Inden for dette rammeværk vil Zeliox være bemyndiget til at indhente oplysninger fra tredjeparter om køberens kreditværdighed, og hvis køberen viser sig at være utilstrækkeligt kreditværdig, til at træffe konsekvenser heraf, hvilket kan omfatte: forudbetaling eller forskellige betalingsmetoder, som køberen på forhånd accepterer.

 • 4.4 Zeliox vil være bemyndiget til at engagere tredjeparter til at udføre aftalen.
5. DATA

 • 5.1 Køberen garanterer nøjagtigheden, aktualiteten, fuldstændigheden og pålideligheden af de data og oplysninger, der leveres af eller på vegne af køberen til Zeliox.

 • 5.2 Køberen vil give Zeliox alle oplysninger om formålet, hvortil produkterne vil blive brugt, om den belastning, som disse produkter vil blive udsat for, om bearbejdningsmetoden og desuden med alle oplysninger og andre data, som køberen rimeligt kan forstå at være nødvendige for udførelsen af aftalen.

 • 5.3 Hvis der ikke stilles nogen data til rådighed for Zeliox, som er nødvendige for udførelsen af aftalen (eller hvis de ikke stilles til rådighed til tiden eller i overensstemmelse med aftalerne), vil Zeliox være berettiget til at opkræve de som følge heraf påløbne omkostninger og at suspendere udførelsen af aftalen.
6. DESIGN OG PRØVER

 • 6.1 Hvis Zeliox har vist eller leveret et design eller en prøve, sker det kun som en indikation. De produkter, der skal leveres, kan afvige fra designet, prøverne eller demo, og der kan ikke drages nogen rettigheder herfra.
7. INFORMATION

 • 7.1 De oplysninger og råd, der gives på hjemmesiden og i andre kommunikationer fra Zeliox, vil være baseret på brugen og/eller behandlingen af produkterne i overensstemmelse med almindelig faglig standard og under normale omstændigheder, afhængigt af sagen.

 • 7.2 De oplysninger og råd, der gives af Zeliox, er generelle og vejledende og binder ikke Zeliox.
8. LEVERINGSPERIODE

 • 8.1 Medmindre andet er aftalt, sker levering ex fabrik/værk i Geldrop.

 • 8.2 Leveringstiden, som angives af Zeliox, vil altid være omtrentlig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet skriftligt. Zeliox vil respektere leveringstiden så meget som muligt, men der gælder ingen endelig tidsfrist i henhold til artikel 83(a) i Bog 6 i den nederlandske civillov.

 • 8.3 Hvis leveringstiden overskrides, vil dette ikke medføre nogen misligholdelse eller erstatningsansvar fra Zeliox' side. Zeliox vil straks underrette køberen om eventuel forsinkelse i leveringen og informere køberen om den nye leveringstid.

 • 8.4 Leveringstiden begynder på følgende tidspunkter, afhængigt af hvad der er senest:
   a) dagen for dannelse af aftalen;
   b) dagen hvor Zeliox modtager de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af aftalen (dokumenter, data, tilladelser og lignende);
   c) dagen hvor Zeliox modtager eventuel forudbetaling, der skal foretages af køberen i henhold til aftalen.

 • 8.5 Hvis den periode, inden for hvilken levering skal finde sted, udtrykkes i dage, forstås en dag som en arbejdsdag, der ikke er en hviledag (lørdag eller søndag) eller en helligdag.

9. STANDARD LEVERING

 • 9.1. Tidspunktet, hvor produkterne stilles til rådighed for køberen ex fabrik/værk, anses for at være leveringstidspunktet og tidspunktet, hvor risikoen vedrørende produkterne overgår fra Zeliox til køberen. Dette gælder fuldt ud, hvis køberen afviser eller undlader at modtage produkterne.

 • 9.2 Hvis køberen ikke har modtaget produkterne efter udløbet af leveringsperioden, vil produkterne blive opbevaret for køberens regning og risiko. Zeliox vil kun stille produkterne til rådighed for køberen, efter at yderligere omkostninger til transport og opbevaring er blevet betalt af køberen. Hvis produkterne ikke er afhentet af køberen 30 dage efter den oprindelige levering, vil Zeliox have ret til at opløse aftalen, videresælge produkterne eller ødelægge dem for køberens regning. Køberen vil ikke kunne indlede noget krav mod Zeliox i den forbindelse.

 • 9.3 En følgeseddel, leveringsseddel eller lignende dokument, der medfølger ved levering af produkterne, vil tjene som bevis for levering af de produkter, der er nævnt deri.

 • 9.4 Zeliox har tilladelse til at levere produkter, der er en del af aftalen, i forsendelser (delvis levering). Dette gælder ikke, hvis en delvis levering ikke har nogen selvstændig værdi. Hvis varerne leveres i forsendelser, vil Zeliox være berettiget til at udstede en separat faktura for hver forsendelse.

 • 9.5 Hvis Zeliox har leveret eller sørget for levering af paller, emballagekasser, kasser, containere osv. til emballering og transport (uanset om der betales en depositum), skal køberen, medmindre emballagen ikke kan returneres, returnere disse paller mv. til den af Zeliox angivne adresse, i modsat fald vil køberen være erstatningsansvarlig over for Zeliox.
10. LEVERING

 • 10.1 Levering til en af køberen specificeret adresse i afvigelse af foregående artikel vil kun ske, hvis parterne på forhånd er blevet enige om de ekstra omkostninger og betingelser, der er gældende.

 • 10.2 Leveringsomkostningerne vil blive angivet særskilt af Zeliox på tidspunktet for aftalens indgåelse. Hvis dette ikke er muligt, vil Zeliox give køberen oplysninger, der gør det muligt for køberen at beregne fragtomkostningerne.

 • 10.3 Emballering, transport, forsendelse og lignende vil, hvis køberen ikke har givet Zeliox yderligere instruktioner, blive bestemt af Zeliox, uden at Zeliox dog påtager sig noget ansvar i denne henseende, udover sin retlige forpligtelse til at betale erstatning.

 • 10.4 I tilfælde af levering af Zeliox eller en af Zeliox udpeget fragtfører, vil risikoen for produkterne overgå til køberen ved levering. Dette gælder også, hvis levering ikke lykkes.

 • 10.5 I tilfælde af levering af en af køberen udpeget fragtfører, vil risikoen for produkterne allerede overgå til køberen, så snart Zeliox overdrager produkterne til denne udpegede fragtfører.
11. PRISER

 • 11.1 Priserne og tilbudene fra Zeliox er vejledende og kan ændres. Priser som angivet på hjemmesiden kan være genstand for tastefejl eller prisændringer (som endnu ikke er implementeret).

 • 11.2 De priser, der opkræves af Zeliox, er (principielt):
   a) baseret på indkøbspriser, lønninger, lønudgifter, sociale forsikringer og offentlige afgifter, fragtomkostninger, forsikringspræmier og andre omkostninger på tidspunktet for tilbuddet eller aftalens indgåelse; b) baseret på levering Ex fabrik/værksted fra Zeliox; c) eksklusive moms; d) i euro (eventuelle valutakursændringer videregives).

 • 11.3 Hvis der efter aftalens indgåelse, men før fuld eller delvis opfyldelse af aftalen, sker nogen stigninger i Zeliox' omkostningsbestemmere, herunder ændringer i materiale- og råvarepriser, transportpriser, valutakurser og valutaer, vil Zeliox være berettiget til at hæve prisen med en proportional procentdel.

 • 11.4 Hvis der indgås en aftale med en køber, der er en forbruger, vil Zeliox straks informere køberen om eventuelle prisstigninger, som beskrevet i foregående punkt, der implementeres af Zeliox inden for tre måneder efter aftalens indgåelse, hvor køberen som forbruger har ret til at opløse aftalen.

 • 11.5 Køberen kan ikke udlede nogen rettigheder fra rabatter, der er givet af Zeliox tidligere.
12. BETALING

 • 12.1 Medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet og skriftligt, skal betaling ske på forhånd, men senest 30 dage efter fakturadatoen, på en måde der angives af Zeliox og i den valuta, hvori fakturaen er udstedt.

 • 12.2 Eventuelle betalinger foretaget af køberen vil altid først blive anvendt til at afregne alle omkostninger og renter og derefter til at afregne de ældste ubetalte fakturaer, der er forfaldne og betalbare, selvom køberen angiver, at betalingen vedrører en senere faktura.

 • 12.3 Zeliox vil altid have ret til at kræve (endnu) forudbetaling eller sikkerhed for betaling fra køberen, som køberen straks skal efterkomme.

 • 12.4 Hvis en køber, der ikke er en forbruger og der handler under en handelsaftale, undlader at foretage betaling inden for den fastsatte periode, vil denne køber automatisk være i misligholdelse og være forpligtet til at betale Zeliox renter svarende til den lovlige handelsrente som fastsat i Artikel 119a i Bog 6 i den nederlandske civillov samt alle udenretlige inddrivelsesomkostninger ved kravet, som udenretlige omkostninger er fastsat til mindst 15% af det skyldige beløb, inklusive renter, med et minimum på 250,00 €.

 • 12.5 Hvis en køber, der ikke er en forbruger og der handler under en handelsaftale, undlader at opfylde sine betalingsforpligtelser, fordi han er uvillig eller ude af stand til at betale, vil Zeliox være berettiget til at suspendere leverancerne eller opløse aftalen, uden at det berører dets ret til at kræve fuld erstatning. I modsætning til Zeliox har en køber, der ikke er en forbruger og der handler under en handelsaftale, ingen ret til at modregne. Hvis et krav bestrides, vil en køber, der ikke er en forbruger og der handler under en handelsaftale, ikke være berettiget til at suspendere sine betalingsforpligtelser over for Zeliox.

 • 12.6 Hvis en køber, der er en forbruger, undlader at foretage betaling inden for den fastsatte periode, og denne køber forbliver i misligholdelse af betalingen af det skyldige beløb til Zeliox inden for den fastsatte periode, vil Zeliox sende en skriftlig påkrav til køberen, hvori der angives:
   a) en periode på 14 dage, inden for hvilken køberen kan betale gælden, og; b) det beløb, der vil blive opkrævet som kompensation for udenretlige omkostninger, hvis køberen undlader at foretage betaling inden for den nævnte periode.
 • 12.7 Hvis der ikke betales inden for den 14-dages periode, som nævnt i foregående punkt, vil køberen, der er en forbruger, være i misligholdelse, og Zeliox vil være berettiget til kompensation for udenretlige omkostninger i henhold til Udenretlig Inkassoomkostningskalaen med et minimumsbeløb på 40,00 €. Fra dette tidspunkt vil Zeliox også have ret til kompensation for lovbestemte renter i henhold til Artikel 119 i Bog 6 i den nederlandske civillov.

 • 12.8 Alle ubetalte krav, som Zeliox har mod køberen, vil blive umiddelbart forfaldne og betalbare, hvis køberen er i misligholdelse, og i tilfælde af: likvidation, konkurs eller en ansøgning om konkurs, køberens anerkendelse af statutær gældssanering i henhold til Lov om gældssanering (private), hvis køberen sættes under værgemål, hvis køberens aktiver beslaglægges eller hvis køberen får bevilget en midlertidig eller endelig moratorium.

13. OPHÆVELSE / OPLØSNING

 • 13.1 Bestemmelserne i denne artikel finder kun anvendelse, hvis Zeliox indgår en kontrakt med en køber, der ikke er en forbruger, og forholdet mellem parterne reguleres af en handelsaftale.

 • 13.2 Zeliox har ret til at opløse eller suspendere hele eller dele af aftalen skriftligt med øjeblikkelig virkning, uden varsel om misligholdelse og uden retslig indgriben og uden at være forpligtet til at betale nogen kompensation og uden at tilsidesætte Zeliox' ret til at kræve opfyldelse i stedet for en opløsning eller suspension og uden at tilsidesætte dens ret til kompensation, hvis:
   a) Køberen undlader at opfylde sine forpligtelser; b) Efter indgåelsen af aftalen bliver Zeliox opmærksom på omstændigheder, der giver god grund til at frygte, at køberen ikke kan opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen; c) Køberen ansøger om et moratorium eller får et moratorium bevilget; d) Der er ansøgt om køberens konkurs eller køberen er erklæret konkurs; e) Køberen ansøger om optagelse i Lov om gældssanering (private) (WSNP), eller køberen optages i WSNP; f) En væsentlig del af køberens kapital beslaglægges.

 • 13.3 Hvis Zeliox opløser eller suspenderer aftalen i henhold til denne artikel, vil ethvert krav, som Zeliox har mod køberen, være umiddelbart forfaldent og betalbart.

14. EJENDOMSFORBEHOLD

 • 14.1 Alle af Zeliox leverede produkter forbliver ejendom for Zeliox, indtil køberen har opfyldt alle forpligtelser i henhold til aftalen.

 • 14.2 Køberen er ikke bemyndiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde belaste de produkter, der er omfattet af ejendomsforbeholdet.

 • 14.3 Hvis tredjeparter beslaglægger de leverede varer med ejendomsforbehold eller ønsker at oprette eller gøre krav gældende på disse, skal køberen straks underrette Zeliox, som rimeligvis kan forventes.

 • 14.4 Køberen skal opbevare de leverede varer med ejendomsforbehold omhyggeligt og som identificerbare ejendele tilhørende Zeliox.

 • 14.5 Så længe køberen beholder produkter, hvor Zeliox kan udøve sit ejendomsforbehold, er køberen forpligtet til at overdrage produkterne til Zeliox på første anmodning fra Zeliox uden nogen retslig indgriben. Zeliox og dets medarbejdere vil derefter være berettiget til at komme ind på køberens lokaler for at få faktisk besiddelse af de leverede produkter for køberens regning.

 • 14.6 Køberen forpligter sig til at forsikre Zeliox' interesser i forbindelse med ejendomsforbeholdet. Køberen forpligter sig til at kompensere for denne interesse i tilfælde af en katastrofe og at overdrage sit krav mod sine forsikringsselskaber til Zeliox på denne parts første anmodning. På Zeliox' første anmodning skal køberen oplyse oplysninger om de berørte forsikringsselskaber og forsikringsbetingelserne.

 • 14.7 I forholdet til Zeliox har køberen ingen tilbageholdsret for de produkter, der er leveret af Zeliox.
15. GARANTI OG REKLAMATIONER

 • 15.1 Zeliox garanterer, at de af Zeliox leverede produkter er i god stand og i overensstemmelse med køberens rimelige forventninger i henhold til aftalen, i følgende periode og under følgende betingelser.

 • 15.2 Zeliox tilbyder køberen en maksimal garantiperiode på 1 år efter leveringstidspunktet, medmindre Parterne skriftligt har aftalt andet.

 • 15.3 Garantiperioden forlænges ikke ved arbejde udført i henhold til garantien og/eller erstatningsleverancer i henhold til garantien.

 • 15.4 Køberen vil kun have ret til garanti, som tilbydes af Zeliox, hvis køberen har opfyldt alle sine betalingsforpligtelser over for Zeliox.

 • 15.5 Køberen er forpligtet til straks at kontrollere overensstemmelsen af Zeliox' produkter ved levering.

 • 15.6 Eventuelle klager fra køberen om manglende overensstemmelse af de af Zeliox leverede produkter med aftalen og eventuelle heraf følgende krav i henhold til garantien vil kun blive behandlet af Zeliox, hvis og i det omfang disse klager indgives skriftligt til Zeliox inden for en rimelig tidsperiode og angiver manglens art. For en køber, der ikke er en forbruger og handler under en handelsaftale, vil 48 timer efter levering blive betragtet som en rimelig tidsperiode. For en køber, der er en forbruger, anses en maksimal periode på 2 måneder efter, at køberen har opdaget eller burde have opdaget manglen, for at være en rimelig tidsperiode. Hvis en klage ikke indgives rettidigt, vil enhver fordring mod Zeliox bortfalde.

 • 15.7 Eventuelle klager vedrørende mængden af leverede produkter og skader forårsaget under transporten skal registreres i følgesedlen og/eller leveringssedlen straks, i mangel af hvilke mængderne angivet i følgesedlen og/eller leveringssedlen vil udgøre bindende bevis imod køberen.

 • 15.8 Eventuelle klager vedrørende mængder, volumener og/eller produkttyper, der er bestilt forkert af køberen, vil ikke blive accepteret af Zeliox.

 • 15.9 Klager vil ikke blive behandlet yderligere, hvis:
   a) der er kun mindre afvigelser i kvalitet, mængde, materiale, dimensioner, farve og andre afvigelser, og disse afvigelser anses for acceptable i sektoren; b) der er uoverensstemmelse mellem produktet og et billede i kataloget, brochurerne og andet promoveringsmateriale fra Zeliox; c) en mangel opstår på grund af en tegning, skitse, design, specifikation, materiale eller information, der er leveret eller stillet til rådighed af køberen; d) køberen har repareret eller ændret produktet selv eller tilladt en tredjepart at reparere eller ændre produktet; e) det leverede produkt har været udsat for unormale forhold i videste forstand eller er på anden måde blevet håndteret og vedligeholdt forkert eller i strid med instruktionerne fra Zeliox; f) produkterne ikke er blevet brugt i overensstemmelse med dokumentationen, anvisninger, vejledninger, brugsanvisninger osv., der er udstedt af Zeliox.

 • 15.10 Efter modtagelse af et krav under garantien vil Zeliox så hurtigt som muligt indlede drøftelser med køberen, hvorefter køberen vil lade Zeliox inspicere (eller få en tredjepart til at inspicere) produkterne, hvis det ønskes, og Zeliox vil give et endeligt svar angående anvendelsen af garantien i det pågældende tilfælde. Køberen vil være forpligtet til at holde produkterne, som en klage vedrører, til rådighed for Zeliox, under risiko for at miste alle rettigheder til ydelse, reparation, opløsning og/eller kompensation.

 • 15.11 Hvis Zeliox konkluderer, at der ikke kan gøres noget krav under garantien, vil det informere køberen om dette så hurtigt som muligt. Omkostningerne ved den inspektion, der henvises til i foregående punkt, kan derefter videregives til køberen.

 • 15.12 Hvis en klage viser sig at være berettiget, vil Zeliox principielt reparere eller erstatte produkterne inden for en rimelig tidsperiode. Kun hvis reparation eller erstatning ikke er muligt eller ikke kan kræves af Zeliox, vil køberen være berettiget til at:
   a) opløse aftalen, medmindre afvigelsen er en mindre afvigelse og derfor ikke berettiger til en opløsning med alle de tilknyttede konsekvenser; eller b) reducere prisen i forhold til i hvilket omfang produkterne afviger fra aftalen.

 • 15.13 En køber, der fremsætter et krav under garantien, vil ikke have lov til selv at afhjælpe manglen eller få manglen afhjulpet af en valgfri part. Hvis køberen beslutter at få manglen afhjulpet af en valgfri part, vil køberens garanti straks bortfalde.

 • 15.14 Eventuelle klager over de opkrævede priser og andre klager over fakturaer skal indgives skriftligt til Zeliox inden for en rimelig periode på højst 8 dage efter fakturadatoen sammen med en beskrivelse af klagenaturen. Eventuelle forsinkede klager over de opkrævede priser og fakturaer vil ikke blive accepteret.

 • 15.15 Et vellykket krav under garantien vil aldrig medføre nogen anden ret end retten til reparation, erstatning eller kreditering som nævnt i foregående punkter. Et sådant krav under garantien vil ikke medføre noget ansvar for Zeliox og/eller forpligtelse til at kompensere for direkte eller indirekte skade eller tab, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Zeliox' side.

 • 15.16 Enhver mangel vedrørende en del af de leverede produkter vil ikke give køberen ret til at afvise eller nægte hele partiet af leverede produkter.

 • 15.17 Efter at have opdaget en mangel på et produkt er køberen forpligtet til at gøre enhver mulig indsats for at forhindre eller begrænse skader, herunder udtrykkeligt at ophøre med brug og bearbejdning af produktet.

 • 15.18 Der gives ingen garanti med hensyn til rådgivning fra Zeliox og inspektioner og lignende operationer, der udføres af Zeliox.
16. RETURRET

 • 16.1 Bestemmelserne i denne artikel gælder kun, hvis Zeliox indgår en aftale med en køber, der er forbruger, og forholdet mellem parterne ikke reguleres af en handelsaftale, men af en aftale i henhold til de generelle betingelser, der kan betragtes som en fjernhandelsaftale i henhold til artikel 230g i bog 6 i den nederlandske civillov.

 • 16.2 Varerne fra Zeliox skal være i overensstemmelse med aftalen og være i god stand. Køberen har ret til dette.

 • 16.3 I princippet kan køberen opløse aftalen uden at angive nogen grund i en tænkeperiode på 14 dage og udøve sin ret til at træde tilbage. Denne tænkeperiode begynder på:
   a) dagen efter modtagelsen af produkterne af køberen (eller en tredjepart udpeget af køberen, der ikke er transportøren); eller b) den dag, hvor køberen (eller en tredjepart udpeget af køberen, der ikke er transportøren) modtog det sidste produkt, hvis køberen har afgivet en bestilling indeholdende flere produkter, der leveres separat; eller c) den dag, hvor køberen (eller en tredjepart udpeget af køberen, der ikke er transportøren) modtog den sidste forsendelse eller del, hvis produkterne leveres i forskellige forsendelser eller dele.
  Retten til at trække sig tilbage kan allerede udøves, inden levering er sket.

 • 16.4 Retten til at trække sig tilbage gælder udtrykkeligt ikke, hvis Zeliox har skabt produkter i overensstemmelse med køberens specifikationer, der ikke er færdigfabrikerede og som er fremstillet på grundlag af køberens individuelle valg eller beslutning (specialfremstillede), og hvis det skabte produkt klart er af personlig karakter, eller hvis karakteren af det skabte produkt er sådan, at det ikke kan returneres.

 • 16.5 I løbet af tænkeperioden vil køberen være forpligtet til at håndtere produkterne og alt, hvad der blev leveret med dem, med behørig omhu. Køberen skal kunne vurdere produkternes natur, egenskaber og funktion, hvilket betyder, at emballage og lignende kan fjernes. Køberen hæfter for enhver værdiforringelse af produkterne, hvis køberen har håndteret produkterne i tænkeperioden i større omfang end nødvendigt for at fastslå produkternes natur, egenskaber og funktion.

 • 16.6 Hvis køberen ønsker at udøve sin ret til at trække sig tilbage, skal køberen underrette Zeliox herom inden for 14 dage efter modtagelsen af produkterne.

 • 16.7 Zeliox vil straks bekræfte meddelelsen som nævnt i foregående punkt til køberen.

 • 16.8 Hvis køberen udøver retten til at trække sig tilbage, skal køberen returnere dette produkt og alt, hvad der er blevet leveret med det, til Zeliox inden for 14 dage for køberens egen regning, i dets originale stand og emballage i videst muligt omfang, eller køberen skal dokumentere, at produktet er returneret i overensstemmelse med Zeliox' rimelige og klare anvisninger.
 • 16.9 Inden for 14 dage efter modtagelsen af køberens meddelelse vil Zeliox, hvis køberen allerede har betalt købsprisen for produktet, refundere købsprisen (eksklusive leveringsomkostninger, medmindre køberen ikke eksplicit har valgt levering i stedet for levering ex fabrik) ved samme betalingsmiddel som tidligere anvendt af køberen, medmindre køberen udtrykkeligt giver tilladelse til at gøre det på en anden måde.
 • 16.10 Hvis køberen ikke udøver retten til at trække sig tilbage inden for tænkeperioden, vil aftalen blive endelig.
17. ANNULLERING OG ERSTATNING

 • 17.1 Køberen har ikke lov til at annullere en given opgave. Hvis køberen alligevel annullerer hele eller dele af en given opgave, vil køberen være forpligtet til at kompensere Zeliox for alle rimeligt påløbne omkostninger i forbindelse med udførelsen af denne opgave, det udførte arbejde af Zeliox og det tabte fortjeneste for Zeliox, som skal forhøjes med moms.
18. ANSVAR

 • 18.1 Ved en kontraktovertrædelse fra Zeliox' side vil dens ansvar være begrænset til beløbet for den nettofakturaværdi (eksklusive moms) for den pågældende aftale eller, hvis der er aftalt delvise leverancer, den nettofakturaværdi (eksklusive moms) for den delvise levering, som begivenheden, der giver anledning til skade eller tab, vedrører. Zeliox' ansvar vil under alle omstændigheder være begrænset til dækningen i dens forsikringspolice.

 • 18.2 Zeliox vil ikke være ansvarlig for indirekte skader eller tab, herunder men ikke begrænset til: handelstab, tab af fortjeneste, følgeskader, tab som følge af driftsafbrydelse, immaterielle skader, økonomisk tab og personskade, herunder alle mulige krav fra tredjeparter, i bred forstand.

 • 18.3 Zeliox vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for forringelse af produkter som følge af ukorrekt opbevaring, behandling, brug eller vedligeholdelse af køberen eller en tredjepart.

 • 18.4 Køberen vil være forpligtet til at friholde Zeliox for alle mulige krav fra tredjeparter, herunder kunder, vedrørende påståede skader eller tab, af enhver årsag, forårsaget af eller i forbindelse med aftalen eller leverede produkter.
19. IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG FORTROLIGHED

 • 19.1 Alle oplysninger i bred forstand, herunder men ikke begrænset til virksomhedsoplysninger rettet mod specifikke karakteristika ved Zeliox' forretning eller virksomhed (arbejdsprocesser, procedurer og prissætning), som Zeliox giver til køberen inden for rammerne af forhandlinger eller aftalen, vil være strengt personlige og fortrolige.

 • 19.2 Alle immaterielle rettigheder i forbindelse med Zeliox' produkter, men også andre genstande, design, arbejdsmetoder, modeller, billeder, tegninger, fotografier, prototyper, tryksager, filer og lignende, tilhører udelukkende Zeliox, uanset køberens (eller tredjeparter engageret af køberen) deltagelse i oprettelsen heraf.

 • 19.3 Udøvelsen af førnævnte immaterielle rettigheder - offentliggørelse, overførsel, reproduktion - forbeholdes eksklusivt Zeliox under og efter aftalens udførelse.

20. FORCE MAJEURE

 • 20.1 Zeliox vil ikke være ansvarlig for forsinkelser eller brud på aftalen, hvis disse forsinkelser eller brud skyldes force majeure og derfor ikke kan tilskrives Zeliox.

 • 20.2 Zeliox forpligter sig til at informere køberen om en situation med force majeure så hurtigt som muligt.

 • 20.3 En ikke-attribuerbar overtrædelse fra Zeliox' side forstås som enhver omstændighed uden for Zeliox' kontrol - selv hvis det allerede var forudsigeligt på tidspunktet for aftalens indgåelse - som gør det permanent eller midlertidigt umuligt at udføre aftalen, hvilket i hvert fald omfatter, men ikke er begrænset til:
   a) Skader forårsaget af naturkatastrofer, epidemier og/eller ekstreme vejrforhold (stormskader); b) Krig, risiko for krig og/eller enhver anden form for væbnet konflikt, herunder terrorisme eller trussel om terrorisme i Nederlandene og/eller andre lande, som hindrer forsyningen af varer eller råvarer; c) Strejker, tvungen lukning af virksomheder, optøjer og enhver anden form for forstyrrelse og/eller hindring forårsaget af tredjeparter, som hindrer forsyningen af varer eller råvarer; d) Tab af eller skade på produkter under transport; e) Sygdom hos en eller flere medarbejdere, der er vanskelige at erstatte; f) Lovgivningsmæssige eller administrative foranstaltninger, der træffes af regeringen og som hindrer forsyninger, herunder import- og eksportforbud; g) Forbud eller begrænsning af forsyning til Zeliox, pålagt af organisationer, institutioner, grupper eller kontraktlige samarbejdsformer, som Zeliox er tilknyttet eller medlem af; h) Fejl i og/eller nedbrud af transportmidler, produktionsudstyr eller strømforsyning; i) Brand eller ulykker i Zeliox' virksomhed; j) Manglende levering eller forsinket levering til Zeliox fra leverandører; k) Stagnation i forsyningen af varer, råvarer og/eller energi.

 • 20.4 Under situationen med force majeure vil Zeliox være berettiget til at suspendere sine forpligtelser.

 • 20.5 Hvis en midlertidig (mere end 3 måneder) eller permanent situation med force majeure forhindrer Zeliox i at opfylde aftalen (eller opfylde aftalen yderligere), vil Zeliox være berettiget til at ophæve aftalen uden retslig indgriben og uden at være forpligtet til at betale nogen form for erstatning.

 • 20.6 Hvis Zeliox allerede har opfyldt en del af sine forpligtelser i tilfælde af force majeure, vil køberen være forpligtet til at betale Zeliox den skyldige pris for denne del.
21. TECHNICAL REQUIREMENTS

 • 21.1 Hvis de varer, der skal leveres i Nederlandene, skal anvendes uden for Nederlandene, vil Zeliox ikke være ansvarlig for, at de leverede varer opfylder de tekniske krav, standarder og/eller forskrifter fastsat i lokale love eller bestemmelser i det land, hvor varerne skal anvendes. Dette gælder ikke, hvis Zeliox på tidspunktet for aftalens indgåelse har bekræftet, at varerne er egnet til brug i det relevante land.

 • 21.2 Alle andre tekniske krav, som køberen stiller til de varer, der skal leveres, og som afviger fra normale krav, skal udtrykkeligt angives af køberen på tidspunktet for aftalens indgåelse.

22. APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURT

 • 22.1 Dansk ret er den eneste gældende lov. FN's konvention om aftaler om international køb af varer er udtrykkeligt udelukket.

 • 22.2 Enhver tvist, der opstår i forbindelse med denne aftale, herunder tvister om dens eksistens og gyldighed, vil udelukkende blive underlagt Retten i Oost-Brabant.

KLAR TIL AT HJÆLPE

Hjælp og support

Zeliox er tilgængelig for at hjælpe dig med eventuelle spørgsmål, løse problemer og give vejledning, hvis du har brug for en reparation.
Support | Kontakt

NYHEDSBREV

Bliv inspireret og registrér dig nu!

Ved at tilmelde dig vil du modtage de seneste tilbud fra Zeliox, samt tips og tutorials, nyhedsopdateringer og invitationer til lokale arrangementer. Lad ikke denne mulighed gå dig forbi for at holde dig informeret og inspireret. Bliv medlem i dag!

REGISTRÉR DIG NU
SUPPORT
Downloads
ADRESSE
Zeliox Experience Center
Spaarpot 13
5667 KV Geldrop
Nederlandene
+31 40 340 0383
info@zeliox.com